info@padiss-horvat.hr            

               A. MIHANOVĆA 45a, PRELOG, HRVATSKA

Povrat / reklamacije

Padiss-Horvat d.o.o. jamči pravo povrata:

 1. ispravne robe temeljem prava kupca na jednostrani raskid ugovora
  2. neispravne robe temeljem odgovornosti za materijalne nedostatke (zakonskog jamstva), odnosno jamstva za ispravnost prodane stvari (jamstva proizvođača)

1. Povrat ispravne robe

Padiss-Horvat d.o.o. jamči kupcima pravo povrata ispravne robe sukladno zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

Pod pojmom potrošač se pritom podrazumijeva svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.
Padiss-Horvat d.o.o. će izaći u susret i svojim kupcima pravnim osobama glede povrata robe ostvarivog na temelju valjanog kupoprodajnog ugovora, a sukladno dobroj volji i dobrim poslovnim običajima.

 

Povrat robe uz jamstvo povrata uplaćenog iznosa

Svaki kupac koji s tvrtkom Padiss-Horvat d.o.o. sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, ima pravo, ne navodeći pritom razloge, jednostrano ga raskinuti u roku od 14 dana.

U slučaju kupoprodajnog ugovora rok počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
Ukoliko se radi o sklapanju ugovora o usluzi, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora.

Kupac je dužan prije isteka spomenutog roka pismeno obavijestiti Padiss-Horvat d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor što može učiniti preko elektroničke pošte padiss.horvat.shop@gmail.com

Padiss-Horvat d.o.o. će po zaprimanju odluke dostaviti kupcu potvrdu o primitku istih. Potvrda će biti poslana putem elektroničke pošte ili u papirnatom obliku putem klasične pošte.

Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, dužan je izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Padiss-Horvat d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor.

Troškove povrata robe snosi kupac, kao i rizik slučajne propasti ili oštećenja robe do trenutka zaprimanja na naše skladište.

Povrat robe može se izvršiti osobno u toku radnog vremena naše trgovine, putem pošte ili kurirske službe, na slijedeću adresu:

Padiss-Horvat d.o.o.

Mihanovića 45a

40323 Prelog

Ukoliko se povrat robe vrši putem kurirske službe, molimo na pošiljku naznačiti i kontakt broj telefona za potrebe dostave: 00385 / 98 / 395 – 125.

Padiss-Horvat d.o.o. će prilikom zaprimanja na skladište izvršiti kontrolu vraćene robe.
Kupac snosi odgovornost za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim nužno potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti iste.
Shodno tome, vraćena roba mora biti neupotrebljavana i neoštećena, sa svim sastavnim dijelovima koji sačinjavaju artikal, upakirana u originalnu ambalažu, s originalnim deklaracijama / oznakama / etiketama, te sa svom pratećom dokumentacijom (jamstveni list / uputstva za upotrebu / sheme / … ).
Uz vraćenu robu potrebno je priložiti račun, u originalu ili preslici.

Nakon zaprimanja robe na skladište i pozitivnog ishoda kontrole vraćene robe, Padiss-Horvat d.o.o.  se obvezuje bez odgađanja vratiti uplaćeni iznos kupcu.
Padiss-Horvat d.o.o.  će isplatiti isključivo iznos utvrđen ugovorom, odnosno računom kao njegovim valjanim dokazom, s iznimkom troškova dostave, koji se ne vraćaju.
Povrat uplaćenog iznosa izvršiti će se isključivo istoj osobi koja je kupovinu i obavila; isplate trećim osobama nisu moguće.
Povrat uplaćenog iznosa izvršiti će se istim sredstvom plaćanja kojim se koristio i kupac prilikom kupovine. Iznimku predstavlja plaćanje pouzećem dostupno na teritoriju Republike Hrvatske, gdje će u slučaju povrata novac biti doznačen na bankovni račun kupca.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama tvrtka Padiss-Horvat d.o.o. u potpunosti ispunila, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
 • ako je kupac posebno zahtijevao posjet osoblja tvrtke Padiss-Horvat d.o.o. radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, uključujući isporuku robe nužne za obavljanje spomenutih popravaka ili poslova održavanja.
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca, koja je jasno prilagođena kupcu, odnosno roba koja nije standardni artikal na skladištu tvrtke
  Padiss-Horvat d.o.o. , već se namjenski naručuje za kupca.

Nadalje, Padiss-Horvat d.o.o.  NEĆE priznati pravo kupca na jednostrani raskid ugovora i povrat robe:

 • ukoliko isti ne dostavi pismenu obavijest o svojoj odluci da raskida ugovor
 • ukoliko isti ne dostavi pismenu obavijest o svojoj odluci da raskida ugovor u roku od 14 dana od dana primitka robe
 • ukoliko isti ne izvrši povrat robe u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Padiss-Horvat d.o.o. o svojoj odluci da raskida ugovor

Padiss-Horvat d.o.o.  NEĆE zaprimiti pošiljku vraćene robe, već će odbiti njeno preuzimanje, kao i svaku odgovornost za eventualne troškove i štetu koji će time proizaći:
* ukoliko kupac nije prethodno i pravodobno dostavio pismenu obavijest o svojoj odluci da raskida ugovor i time nagovijestio povrat robe
* ukoliko kupac nije pravodobno izvršio povrat robe
* ukoliko se troškom povrata namjerava teretiti Padiss-Horvat d.o.o.
* ukoliko je pakiranje pošiljke oštećeno do stupnja u kojem se dovodi u pitanje cjelovitost i funkcionalnost upakiranog sadržaja

Padiss-Horvat d.o.o.  NEĆE odgovarati za gubitak, slučajnu propast ili oštećenje robe nastale tijekom povrata, a prije zaprimanja na vlastito skladište.

Padiss-Horvat d.o.o. NEĆE izvršiti povrat novca kupcu, odnosno zadržati će pravo umanjenja vrijednosti vraćene robe ukoliko je u trenutku zaprimanja na vlastito skladište i slijedom izvršene kontrole ustanovljeno da je ista:
* upotrebljavana
* oštećena
* neispravna uslijed nepažljivog ili nestručnog rukovanja, odnosno neovlaštenih zahvata
* zaprljana uslijed nepažljivog rukovanja, neprikladnog skladištenja, transportnog pakiranja i/ili samog transporta
* nepotpuna; sa sastavnim ili rezervnim dijelovima, te potrošnim materijalom koji nedostaju
* bez originalne ambalaže ili s oštećenom ambalažom
* bez originalnih deklaracija / oznaka / etiketa, s oštećenim originalnim deklaracijama / oznakama / etiketama ili sa neovlašteno postavljenim zamjenskim
deklaracijama / oznakama / etiketama
* bez prateće dokumentacije (uputstava za upotrebu / shema / … )
* sa serijskim brojem artikla koji se ne podudara s izdanim jamstvenim listom ili računom

Padiss-Horvat d.o.o. NEĆE izvršiti povrat novca kupcu za:
* robu koja nije kupljena putem Padiss-Horvat d.o.o.
* robu za koju kupac ne može dokazati da je kupljena putem Padiss-Horvat d.o.o. , pri čemu će se kao jedini valjani dokument priznavati račun izdan i ovjerenod strane Padiss-Horvat d.o.o. , te dodatno jamstveni list, gdje to bude primjenjivo i potrebno
* robu koju je kupac kupio putem distributera i/ili drugih pravnih osoba kojima je Padiss-Horvat d.o.o. dobavljač, ali koje robu prodaju za svoje ime i za svoj račun
* robu koju je kupac kupio putem komisijskih partnera Padiss-Horvat d.o.o.

Padiss-Horvat d.o.o.  NEĆE refundirati kupcu:
* troškove povrata robe

* troškove eventualnog gubitka robe, odnosno pošiljke, nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
* troškove eventualnog oštećenja pošiljke nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
* troškove eventualnog oštećenja upakiranog sadržaja pošiljke prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
* razlike u cijeni nastale zbog umanjenja vrijednosti robe krivicom kupca
* naknade i provizije pošte, banaka i/ili ostalih financijskih institucija
* sve ostale troškove koji mogu proizaći nepridržavanjem od strane kupca ovdje spomenutih pravila o povratu robe

Povrat robe s ciljem zamjene proizvoda

Isključivo prema izričitoj želji kupca, umjesto povrata novca možemo izvršiti zamjenu proizvoda.

Svaki kupac koji s tvrtkom Padiss-Horvat d.o.o.  sklopi kupoprodajni ugovor izvan poslovnih prostorija ili na daljinu ima mogućnost izvršiti povrat robe s ciljem zamjene proizvoda u roku od 14 dana.
Rok počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Kupac je dužan prije isteka spomenutog roka pismeno obavijestiti Padiss-Horvat d.o.o.  o svojoj odluci da želi izvršiti zamjenu proizvoda, što može učiniti:
*na zahtjev putem adrese elektroničke pošte padiss.horvat.shop@gmail.com

Preduvjet zamjene proizvoda jest njihova raspoloživost na skladištu Padiss-Horvat d.o.o.
Ukoliko su proizvodi koje kupac želi uzeti u zamjenu za vraćenu robu dostupni na našem skladištu nakon zaprimanja obrasca, odnosno u trenutku njegove obrade, Padiss-Horvat d.o.o.  će poslati kupcu potvrdu istog i izvršiti rezervaciju željenih proizvoda.
Ukoliko proizvodi koje kupac želi uzeti u zamjenu za vraćenu robu nisu dostupni na našem skladištu nakon zaprimanja obrasca, odnosno u trenutku njegove obrade, Padiss-Horvat d.o.o.  će o tome obavijestiti kupca putem elektroničke pošte ili faxa.
U obavijesti će biti navedeno da li su željeni proizvodi još dobavljivi, odnosno kada se može očekivati njihova ponovna dostupnost za isporuku, temeljem čega kupac odlučuje da li i dalje ostaje pri realizaciji zamjene ili od iste odustaje.

U oba slučaja biti će izvršen obračun vrijednosti između proizvoda koji se žele vratiti i onih koji se žele uzeti u zamjenu. Kupac će biti obaviješten da li je zbog razlike u cijeni potrebno izvršiti doplatu ili je nastala preplata.
Doplatu za željene zamjenske proizvode biti će potrebno izvršiti istim sredstvom plaćanja kao i prethodnu kupovinu proizvoda koje se želi vratiti.
U slučaju nastanka preplate, preplaćeni iznos će biti vraćen kupcu istim sredstvom plaćanja kojim se koristio i kupac prilikom kupovine. Iznimku predstavlja plaćanje pouzećem dostupno na teritoriju Republike Hrvatske, gdje će u slučaju povrata novac biti doznačen na bankovni račun kupca.

Preplaćeni iznos se Padiss-Horvat d.o.o. obvezuje vratiti kupcu bez odgađanja u trenutku otpreme zamjenskog proizvoda sa skladišta.

U slučaju zamjene za istovrstni proizvod  potrebno je uzeti u obzir činjenicu da u međuvremenu mogu nastupiti određene korekcije cijena zbog izmijenjenih nabavnih uvjeta dobavljača ili nastupa/prestanka akcijskih uvjeta. Padiss-Horvat d.o.o.  zadržava pritom pravo:
* zatražiti od kupca podmirenje razlike koja može nastupiti zbog eventualnog povećanja cijene proizvoda, što je kupac slobodan odbiti i time odustati od zamjene, nakon čega se pristupa klasičnom povratu robe uz jamstvo povrata prethodno uplaćenog iznosa.
* odobriti kupca za razliku koja može nastupiti zbog eventualnog smanjenja cijene proizvoda, te preplaćeni iznos vratiti.

Iskoristi li kupac svoje pravo na zamjenu proizvoda, dužan je izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Padiss-Horvat d.o.o.  o svojoj odluci za zamjenom.
Troškove povrata robe snosi kupac, kao i rizik slučajne propasti ili oštećenja robe do trenutka zaprimanja na naše skladište.
Povrat robe može se izvršiti osobno u toku radnog vremena naše trgovine, putem pošte ili kurirske službe, na slijedeću adresu:

Padiss-Horvat d.o.o.

Mihanovića 45a

40323 Prelog

Ukoliko se povrat robe vrši putem kurirske službe, molimo na pošiljku naznačiti i kontakt broj telefona za potrebe dostave: 00385 / 98 / 395 – 125.

Padiss-Horvat d.o.o. će prilikom zaprimanja na skladište izvršiti kontrolu vraćene robe.
Ista, da bi udovoljila uvjetima povrata, mora biti neupotrebljavana i neoštećena, sa svim sastavnim dijelovima koji sačinjavaju artikl, upakirana u originalnu ambalažu, s originalnim deklaracijama / oznakama / etiketama, te sa svom pratećom dokumentacijom (jamstveni list / uputstva za upotrebu / sheme / … ).
Uz vraćenu robu potrebno je priložiti račun, u originalu ili preslici.

Nakon zaprimanja robe na skladište i pozitivnog ishoda kontrole vraćene robe, Padiss-Horvat d.o.o. se obvezuje bez odgađanja izvršiti zamjenu proizvoda. Otprema zamjenskih proizvoda podrazumijeva:
* izvršenu eventualno potrebnu doplatu od strane kupca (osim u slučaju plaćanja pouzećem gdje kupac vrši doplatu direktno prilikom preuzimanja poštanske pošiljke)
* izvršen eventualni povrat preplaćenog iznosa od strane Padiss-Horvat d.o.o. kupcu

 

Troškove otpreme zamjenskih proizvoda snosi kupac.

Padiss-Horvat d.o.o. NEĆE priznati pravo kupca na povrat robe s mogućnošću zamjene:
* ukoliko isti ne dostavi pismenu obavijest o svojoj odluci glede zamjena proizvoda
* ukoliko isti ne dostavi pismenu obavijest o svojoj odluci glede zamjene proizvoda u roku od 14 dana od dana primitka robe
* ukoliko isti ne izvrši povrat robe u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Padiss-Horvat d.o.o. o svojoj odluci glede zamjene robe

Padiss-Horvat d.o.o. NEĆE zaprimiti pošiljku vraćene robe, već će odbiti njeno preuzimanje, kao i svaku odgovornost za eventualne troškove i štetu koji će time proizaći:
* ukoliko kupac nije prethodno i pravodobno dostavio pismenu obavijest o svojoj odluci glede zamjene robe i time nagovijestio njezin povrat
* ukoliko kupac nije pravodobno izvršio povrat robe
* ukoliko se troškom povrata namjerava teretiti Padiss-Horvat d.o.o.
* ukoliko je pakiranje pošiljke oštećeno do stupnja u kojem se dovodi u pitanje cjelovitost i funkcionalnost upakiranog sadržaja

Padiss-Horvat d.o.o. NEĆE odgovarati za gubitak, slučajnu propast ili oštećenje robe nastale tijekom povrata, a prije zaprimanja na vlastito skladište.

Padiss-Horvat d.o.o. NEĆE izvršiti zamjenu vraćene robe ukoliko je u trenutku zaprimanja na vlastito skladište i slijedom izvršene kontrole ustanovljeno da je ista:
* upotrebljavana
* oštećena
* neispravna uslijed nepažljivog ili nestručnog rukovanja, odnosno neovlaštenih zahvata
* zaprljana uslijed nepažljivog rukovanja, neprikladnog skladištenja, transportnog pakiranja i/ili samog transporta
* nepotpuna; sa sastavnim ili rezervnim dijelovima, te potrošnim materijalom koji nedostaju
* bez originalne ambalaže ili s oštećenom ambalažom
* bez originalnih deklaracija / oznaka / etiketa, s oštećenim originalnim deklaracijama / oznakama / etiketama ili sa neovlašteno postavljenim zamjenskim deklaracijama / oznakama / etiketama
* bez prateće dokumentacije (uputstava za upotrebu / shema, … )
* sa serijskim brojem artikla koji se ne podudara s izdanim jamstvenim listom ili računom

Padiss-Horvat d.o.o. NEĆE izvršiti zamjenu za:
* robu koja nije kupljena putem Padiss-Horvat d.o.o.
* robu za koju kupac ne može dokazati da je kupljena putem Padiss-Horvat d.o.o., pri čemu će se kao jedini valjani dokument priznavati račun izdan i ovjeren od strane Padiss-Horvat d.o.o., te dodatno jamstveni list, gdje to bude primjenjivo i potrebno.
* robu koju je kupac kupio putem distributera i/ili drugih pravnih osoba kojima jePadiss-Horvat d.o.o. dobavljač, ali koje robu prodaju za svoje ime i za svoj račun
* robu koju je kupac kupio putem komisijskih partnera Padiss-Horvat d.o.o.

Padiss-Horvat d.o.o.NEĆE refundirati kupcu:
* troškove povrata robe i/ili ponovne otpreme zamjenskih proizvoda
* troškove eventualnog gubitka robe, odnosno pošiljke nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
* troškove eventualnog oštećenja pošiljke nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
* troškove eventualnog oštećenja upakiranog sadržaja pošiljke prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
* štetu nastalu zbog umanjenja vrijednosti robe krivicom kupca
* naknade i provizije pošte, banaka i/ili ostalih financijskih institucija
* sve ostale troškove koji mogu proizaći nepridržavanjem od strane kupca ovdje spomenutih pravila o povratu robe

2. Povrat neispravne robe

Padiss-Horvat d.o.o. jamči kupcima pravo povrata neispravne robe sukladno važećim odredbama Zakona o obveznim odnosima, a temeljem odgovornosti za materijalne nedostatke (zakonskog jamstva), te jamstva za ispravnost prodane stvari (jamstva proizvođača).
Pravila jamstva za ispravnost prodane stvari ne isključuju primjenu pravila temeljem odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke.

Kupac je dužan primljenu robu pregledati i o vidljivim nedostacima bez odgađanja obavijestiti Padiss-Horvat d.o.o. Naknadne primjedbe glede vidljivih nedostataka lako zamjetnih pri uobičajenom pregledu Padiss-Horvat d.o.o. neće uzeti u obzir.

Kod skrivenih nedostataka, odnosno onih koje nije moguće otkriti uobičajenim pregledom prilikom kupnje/preuzimanja, kupac je dužan bez odgađanja obavijestiti Padiss-Horvat d.o.o., ali je pritom odgovornost prodavatelja ograničena na dvije godine u slučaju potrošačkih ugovora (sklopljenih s fizičkim osobama), odnosno na šest mjeseci u slučaju trgovačkih ugovora (sklopljenih s pravnim osobama), računajući od dana predaje robe.
Padiss-Horvat d.o.o. ni u kom slučaju ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu protekom tog vremena.

Kada proizvođač jamči za ispravnost stvari rokom dužim od zakonski navedenog, Padiss-Horvat d.o.o. se kao ovlašteni prodavatelj obvezuje ispoštovati pravo kupca na reklamaciju, sve do isteka roka definiranog u jamstvenom listu.

Kupac je dužan poslati prodavatelju obavijest o nedostatku u pismenom obliku jednim od slijedećih komunikacijskih kanala:
* elektroničkom poštom na adresu: padiss.horvat.shop@gmail.com
* faxom na broj: 00385 / 98 / 395 – 125

Teret dokaza slanja obavijesti o nedostatku je na kupcu.

Padiss-Horvat d.o.o. će po zaprimanju navedene obavijesti dostaviti kupcu potvrdu o primitku iste, te pozvati kupca da izvrši povrat proizvoda s nedostatkom. Potvrda će biti poslana putem elektroničke pošte ili u papirnatom obliku putem klasične pošte.

Troškove povrata proizvoda s nedostatkom snosi kupac, kao i rizik slučajne propasti ili oštećenja istog do trenutka zaprimanja na naše skladište.
Povrat proizvoda s nedostatkom može se izvršiti osobno u toku radnog vremena naše trgovine, putem pošte ili kurirske službe, na slijedeću adresu:

Padiss-Horvat d.o.o.

Mihanovića 45a

40323 Prelog

Ukoliko se povrat vrši putem kurirske službe, molimo na pošiljku naznačiti i kontakt broj telefona za potrebe dostave: 00385 / 98 /395 – 125.

Padiss-Horvat d.o.o. će prilikom zaprimanja na skladište izvršiti kontrolu vraćenog proizvoda.
Shodno tome, vraćeni proizvod mora sadržavati sve svoje sastavne i/ili rezervne dijelove, eventualni potrošni materijal, te prateću dokumentaciju (uputstva za upotrebu / sheme / … ).
Uz vraćeni proizvod potrebno je priložiti račun, u originalu ili preslici, te jamstveni list. Jamstveni list se izdaje za proizvode sa serijskim / LOT brojem.

Vraćeni proizvod Padiss-Horvat d.o.o. šalje na verifikaciju proizvođaču, te se obvezuje o njenom ishodu obavijestiti kupca u roku 60 dana od dana primitka reklamiranog proizvoda na svoje skladište; u suprotnom kupac zadržava pravo zatražiti novi istovjetan proizvod ili raskid ugovora uz povrat novca.

Iznimku glede povrata proizvoda s nedostatkom čini stacionarna, odnosno nepokretna ili ugrađena oprema koja zbog svoje prirode zahtijeva pregled na licu mjesta. U tom slučaju se Padiss-Horvat d.o.o. obvezuje u roku 30 dana izvršiti spomenuti pregled i obavijestiti kupca o njegovom ishodu, odnosno eventualnom daljnjem postupanju.

 1. Opravdana reklamacija

Ukoliko se po izvršenom ispitivanju utvrdi opravdanost reklamacije, nedostatak će biti otklonjen o trošku prodavatelja.

Kad otklanjanje nedostatka podrazumijeva popravak proizvoda ili zamjenu njegovih dijelova, vremenski rok odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke, odnosno jamstvo proizvođača se produljuju za onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe proizvoda.

Iznimno, u slučaju opravdanih okolnosti koje onemogućavaju otklanjanje opravdanog nedostatka, Padiss-Horvat d.o.o. će kupcu predati/dostaviti/montirati novi istovjetan proizvod bez ikakvih dodatnih troškova ili će mu ponuditi raskid ugovora i povrat novca. Kod predaje novog istovjetnog proizvoda, vremenski rok odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke, odnosno jamstvo proizvođača počinju teći danom predaje istog.

U slučaju raskida ugovora Padiss-Horvat d.o.o. se obvezuje bez odgađanja vratiti uplaćeni iznos.
Padiss-Horvat d.o.o. će isplatiti isključivo iznos utvrđen ugovorom, odnosno računom kao njegovim valjanim dokazom. Shodno tome, izvršiti ćemo i povrat eventualno zaračunatih troškova isporuke, osim u slučaju dodatnih troškova koji su rezultat izričitog izbora vrste prijevoza od strane kupca, a koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza kojeg je ponudio Padiss-Horvat d.o.o.
Povrat uplaćenog iznosa izvršiti će se isključivo istoj osobi koja je kupovinu i obavila; isplate trećim osobama nisu moguće.
Povrat uplaćenog iznosa izvršiti će se istim sredstvom plaćanja kojim se koristio i kupac prilikom kupovine. Iznimku predstavlja plaćanje pouzećem dostupno na teritoriju Republike Hrvatske, gdje će u slučaju povrata novac biti doznačen na bankovni račun kupca.

 1. Neopravdana reklamacija

Ukoliko proizvođač po izvršenom ispitivanju utvrdi neopravdanost reklamacije, Padiss-Horvat d.o.o.će o tome pismenim putem obavijestiti kupca. Obavijest će biti poslana putem elektroničke pošte ili u papirnatom obliku putem klasične pošte.

U slučaju neopravdane reklamacije, reklamirani proizvod se vraća kupcu o njegovom trošku i riziku ili ukoliko okolnosti to dozvoljavaju, kupcu će biti ponuđen popravak proizvoda uz nadoplatu, što podrazumijeva prihvaćanje uvjeta važećih za redovne usluge popravka i/ili održavanja opreme od strane Padiss-Horvat d.o.o.

 

Neovisno o opravdanosti reklamiranog proizvoda, Padiss-Horvat d.o.o. NEĆE priznati odgovornost za materijalni nedostatak istog, niti uvažiti jamstvo proizvođača ukoliko:
* kupac pravodobno ne dostavi pismenu obavijest o nedostatku
* kupac pravodobno ne izvrši povrat proizvoda s nedostatkom
* kupac pravodobno ne izvrši povrat proizvoda u cijelosti; sa svim sastavnim i/ili rezervnim dijelovima, potrošnim materijalom, kao i pratećom dokumentacijom (uputstva za upotrebu / sheme, … )

Nadalje, Padiss-Horvat d.o.o. NEĆE priznati odgovornost za materijalni nedostatak proizvoda, niti uvažiti odgovarajuće jamstvo proizvođača ukoliko:
* uz vraćeni proizvod nije priložen odgovarajući račun, u originalu ili preslici, te jamstveni list ukoliko je isti bio izdan
* datum na računu, odnosno jamstvenom listu jasno ukazuje na istek svih jamstvenih rokova i obveza prodavatelja
* se serijski broj vraćenog proizvoda ne podudara s izdanim računom ili jamstvenim listom
* se slijedom izvršene kontrole ustanovi da je nedostatak posljedica:
– nepridržavanja od strane kupca tvorničkih uputstava za montažu, rukovanje i održavanje proizvoda
– nepažljivog, nemarnog ili nestručnog rukovanja
– neovlaštenih zahvata i preinaka
– neovlaštenog rastavljanja proizvoda i vraćanja prodavatelju u dijelovima
– korištenja neoriginalnog pribora i/ili potrošnog materijala, odnosno neoriginalnih rezervnih dijelova
– mehaničkih oštećenja nastalih krivicom kupca ili trećih osoba, životinja, te djelovanjem drugih predmeta
– oštećenja nastalih uslijed preniskog ili previsokog napona
– oštećenja nastalih uslijed vremenskih neprilika
– oštećenja nastalih uslijed više sile

Padiss-Horvat d.o.o. NEĆE zaprimiti pošiljku s reklamiranim proizvodom, već će odbiti njeno preuzimanje, kao i svaku odgovornost za eventualne troškove i štetu koji će time proizaći:
* ukoliko kupac nije prethodno i pravodobno dostavio pismenu obavijest o nedostatku i time nagovijestio povrat proizvoda
* ukoliko kupac šalje proizvod kupljen putem ovlaštenih distributera i/ili drugih pravnih osoba kojima je Padiss-Horvat d.o.o.dobavljač, ali koje robu prodaju u
svoje ime i za svoj račun, kao i putem ugovornih komisijskih partnera, što podrazumijeva povrat tom prodajnom mjestu
* ukoliko se troškom povrata namjerava teretiti Padiss-Horvat d.o.o.
* ukoliko je pakiranje pošiljke oštećeno do stupnja u kojem se dovodi u pitanje upakirani sadržaj

Padiss-Horvat d.o.o. NEĆE odgovarati za gubitak, slučajnu propast ili oštećenje reklamiranog proizvoda nastale tijekom povrata, a prije zaprimanja na vlastito skladište.

Padiss-Horvat d.o.o. NEĆE refundirati kupcu:
* troškove povrata robe
* troškove eventualnog gubitka robe, odnosno pošiljke nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
* troškove eventualnog oštećenja pošiljke nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
* troškove eventualnog oštećenja upakiranog sadržaja pošiljke prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
* štetu nastalu zbog umanjenja vrijednosti robe krivicom kupca
* razlike u cijeni nastale slijedom izmjena nabavnih ili prodajnih uvjeta
* naknade i provizije pošte, banaka i/ili ostalih financijskih institucija
* sve ostale troškove koji mogu proizaći nepridržavanjem od strane kupca ovdje spomenutih pravila o povratu robe

Shodno svemu navedenom, Padiss-Horvat d.o.o. se isključuje od svake odgovornosti za materijalni nedostatak proizvoda, kao i svih posljedica nastalih njegovom pojavom, ali i odbijanjem provedbe jamstva proizvođača za proizvod:
* koji nije kupljen putem Padiss-Horvat d.o.o. ili njegove distribucijske mreže
* za koji kupac ne može dokazati da je kupljen putem Padiss-Horvat d.o.o. ili njegove distribucijske mreže, pri čemu će se kao jedini valjani dokument priznavati račun izdan i ovjeren od strane Padiss-Horvat d.o.o. ili od strane ovlaštenog distributera, te dodatno jamstveni list, gdje to bude primjenjivo i potrebno.

Nadalje, Padiss-Horvat d.o.o. se isključuje od svake odgovornosti za bilo kakav oblik materijalne ili fizičke štete nanesene osobama, životinjama ili predmetima, te posljedično nadoknade spomenute štete po bilo kojoj osnovi, a koje se posredno ili neposredno mogu pripisati djelovanju kupljenog predmeta, za vrijeme trajanja jamstvenog roka, kao i nakon njegova isteka.

Padiss-Horvat d.o.o. se ograđuje od svake odgovornosti, te zadržava pravo teretiti kupca u slučaju neopravdano uzrokovanih troškova ili nanesene štete nastalih nepridržavanjem od strane kupca ovdje navedenih uvjeta kupovine.

 

PLATFORMA ZA INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA (ORS):

 

 

Share This